The Nambu Scholarship Foundation, Tokyo       4-18-20-716 Mita, Minatoku, Tokyo 108-0073 Japan